منشور اخلاق حرفه ای و مالکیت معنوی

منشور اخلاق حرفه ای ما در پلتفرم نوآوری باز اینوکیا بر محور های زیر استوار است و هر گاه لازم آید آن را اصلاح می نماییم تا به پویایی این امر دست یابیم .

 • شفافیت و دقت و صحت

ما در انجام ماموریت خدمات حرفه ای خود صادق و درستکار  بوده و شفافیت را در شروع هر کار و ادامه ی آن سرلوحه همه فعالیت های خود می دانیم . علاوه بر این موضوع ما دقت و صحت را در هر نوع مطلبی چه آن بخش که در پلتفرم تولید شده و جه آنها که نقل می شوند در نظر خواهیم داشت.

 • امانت داری

ما اطلاعاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفــــه ای، خود بدست می آوریم ، بدون مجوز بر اساس قوانین جاری کشور از آن استفاده نخواهیم نمود. و تمامی اعضا بایستی این امر را متعهد شوند .

 • پایش حرفه ای

ما و اعضای پلتفرم به هر شکل و شرایطی خود را موظف می دانیم  دانش و مهارت حرفـــه ای خود را  همراه با مخاطبان در محدوده اطلاع رسانی صحیح و مستند به سطحی برسانیم که خدمات ما قابل قبول باشد و هر ذینفعی که بخواهد از این دایره خارج شود ، بایستی کلیه مسوولیت های ذیربط را بپذیرد .

 • پای بندی به منافع اجتماعی

اعضای پلتفرم بنا به ماهیت کار خود، همیشه  منافع اجتماع  را بر منافع خود ترجیح داده و ضمن تلاش برای بقای خود این منافع را در اولویت قرار می دهند  .

 • بهره وری

اعضای ما در ارائه خدمات حرفــه ای خود با استفاده بهینه از منابع  سعی خواهیم نمود تا مروج بهبود آن نیز بوده ودر مسیر نوآوری پایدار قرار بگیرند.

 • اطلاعات

اعضای پلتفرم براساس تشخیص خود اطلاعاتی را به مخاطبان ارایه می نمایند که هرگونه مسوولیتی در این ارتباط به عهده خودشان می باشد . اطلاعات شامل کلیه اشکال آن از قبیل عکس و متن و فایل و سایر موارد مشابه می باشد.

الف : اطلاعات عمومی

مطالبی که به ارتقای اطلاعات عمومی مخاطبان در جهت محورهای اصلی پلتفرم و ماموریت  پلتفرم کمک می کنند 

ب : اطلاعات تفصیلی

علاوه بر حفظ موارد مندرج در بالا موارد زیر را دنبال می کنند:

•       بروز باشند و مخاطب را دچار ابهام ننمایند .

•       برای آگاهی بخشی به ایده ها و نیاز ها انجام شوند.

•       چنانچه ثبت اختراع شده باشند منحصرا متعلق به صاحب آن بوده و اگر توسط وی منتشر شوند استفاده از آن توسط دیگران مجاز و قانونی است.  

ج : هرگونه داد و ستد اطلااتی بین اعضا بر اساس توافق خودشان ورضایت کامل انجام می شود و در صورت هرگونه استفاده غیر توافق شده و یا سواستفاده هیچ مسوولیتی را برای پلتفرم و مدیران و سایر اعضا ایجاد نمی نماید

 • اخلاق حرفه‌اي اینوکیا، داراي مضامين و موضوعات مهمی مبتنی بر  سلامت و ايمني مالکیت اعضا پلتفرم و.  درستكاري، وفاداري، رازداري، واقع‌بيني و بي‌غرضي، در کنار و همراه دیگر اركان درگیر در امورو فعالیتهای خود می باشد .  میتوان از موارد زیر بعنوان موارد مشترک نام برد:

•       تعهد نسبت به مردم و جامعه و اصول این متن

•       تعهد نسبت به صاحبان  نیاز ها  

•       تعهد نسبت به صاحبان ایده

•       تعهد نسبت به هر رکن ذینفع در ان

•       تعهد نسبت به شغل و حرفه و مالکیت معنوی

 • اخلاق حرفه‌اي

منشور اخلاقي  معمولاً ، ناظر بر چند نكته روشن است كه اصول تعامل متقابل را تعريف كرده و حقوق طرفين تعامل را مدنظر قرار مي‌دهد:

 بر اين اساس  پلتفرم اینوکیا«جامعه» را اولين طرف تعامل خود دانسته و در چهارچوب آن خود را به  ترویج موضوعات مرتبط با حفظ منافع ملي و رعايت حقوق شهروندان، صاحبان ایده ها و اعضای پلتفرم  سرلوحه منشور اخلاقي خود قرار داده است.

احترام متقابل و حفظ حريم حرمت رقبا نيز از موارد مهمي است كه در منشور اخلاق حرفه‌اي گنجانده شده و برآن اساس اصولي رعايت شده است كه همه اعضای پلتفرم اینوکیاملزم به اجراي آن هستند.

 • خط‌مشي اخلاقي  پلتفرم اینوکیادر قبال جامعه :

 ترویج و اطلاع رسانی در باره ی ارتقاء كيفيت خدمت – صرفه‌جويي در استفاده از منابع و پرهيز از اتلاف منابع محدود- تلاش در جهت ارتقاء دانش در كشور – مواجهه صادقانه و صريح با مردم و جامعه – توسعه  فرهنگ اشتغال -ترویج دانش و فناوري  – حفاظت محيط‌زيست- احترام به هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي ديني- ترويج فرهنگ نشاط، شادي و اميدواري- ترويج بهداشت رواني – توسعه اخلاق حرفه‌اي .

 • خط‌مشي اخلاقي  پلتفرم اینوکیادر قبال صاحبان ایده ها و نیاز ها:

تلاش در جهت حداكثر كردن كيفيت– اطلاع‌رساني به موقع، دقيق و كامل –پاسخگويي و نقدپذيری– حمايت معنوي از صاحبان ایده و نیاز و رعايت حريم شخصي یکدیگر

 • خط مشي اخلاقی همکاری های متقابل:

اعضای سایت بعنوان مشارکت کنندگان در یک تلاش جمعی برای ارتقاء سطح دانش، مهارت، توانايي و نگرش اعضای دیگر در محدوده موضوع مورد همکاری خود در بستر پلتفرم جهت مشاركت تناسب بين مسئوليتها و اختيارات خود عمل می نمایند .

 • خط‌مشي اخلاقي در قبال سایر اعضا :

مواجهه صادقانه و صريح– حفظ حريم شخصي افراد، امانتداري و رازداري

اعضای پلتفرم رازداري و نقدپذيري و پاسخگويي – اطلاع رساني دقيق، شفاف و انعكاس وضعيت جاري –امانتداري و حفظ و صيانت از دارائيهاي نامحسوس سایر اعضا و پلتفرم را اصل زیر بنای فعالیت خود قبول دارند .

 • خط‌مشي اخلاقي در قبال رقبا :

 احترام به رقبا –پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت ، تخريب و تبليغات سوء و هرگونه اقدامي كه اعتماد متقابل را تضعيف نمايد – پرهيز از بكارگيري کارکنان رقيب بجز موارد مشترک  – پرهيز از دريافت هدايا و امثالهم از رقبا  _ ترويج اخلاق حرفه‌اي نزد رقبا .

 • در هر موضوعی که در این منشور ذکر نشده و محل مناقشه و یا تعارض منافع شود ابتدا بصورت دوستانه و حکمیت منافع طرفین اقدام می شود و در غیر آن صورت به مراجع قانونی کشور جمهوری اسلامی ایران به طرح دعوا اقدام می شود .
 • پذیرش این منشور برای هرگونه فعالیتی در پلتفرم الزامی می باشد. من بعنوان متقاضی عضویت آنها را بدون قید و شرط می پذیرم .